Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper (arbejdsopgaver)

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed (§ 44), herunder bl.a. om:

 • Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,
 • skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
 • adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9,
 • samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
 • underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
 • arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
 • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og
 • skolefritidsordningens virksomhed.
 • Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.
 • Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
 • Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til § 3, stk. 8, og fastsætter principper herfor.
 • Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 9, og fastsætter principper herfor.
 • Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, jf. § 40, stk. 6.
 • Stk. 8. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner, jf. § 40, stk. 3. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
 • Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen ar fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene.

Principper                                                                                                                  

Principper for motion og bevægelse, 2016

Principper for UUV*, 2016 

Princip for kommunikation på Gandrup Skole, 2016

Principper for arbejdet med 2-sproget, 2018

Principper for dannelse af klasser*, 2015

Principper for DUS ll*, 2020

Principper for evaluering*, 2020

Principper for fagfordeling*, 2016

Principper for budget, 2015

Principper for inklusion, 2016 

Principper for skemalægning*, 2016

Principper for skole/hjemsamarbejdet*, 2015

Principper for lejrskoler/skolerejser*, 2019

Principper for spec. pædagogisk bistand*, revideres

Principper for timetal og timernes fordeling*, revideres 

Principper for vikardækning, 2015

Principper for elevplaner, revideres

Principper for holddannelse*, 2018

Antimobbestrategi på Gandrup Skole - Principper for fremme af trivsel og forebyggelse af mobning*, 2017

Principper for “Åben skole”*, 2016

Principper for sundhed*, 2018

Princip for samarbejdet Gandrup og Ulsted Skole, 2019

* Principper nævnt i folkeskoleloven

Ønsker du at læse en af ovennævnte principper, kan du sende mail til gandrupskole@aalborg.dk