Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang

 

Den gode overgang

  • et samarbejde mellem børnehaven Skovtrolden og Gandrup Skole 

Værdi

Mål

Praksis/metode

Tegn

Evaluering

Helhed og sammenhæng

 

Det er forældrene, der har hovedansvaret for at skabe tryghed og helhed for barnets opvækst.


 

At forældrene får indflydelse og tager ansvar i forhold til at skabe den gode overgang. 

1: Der oprettet et trivselsråd bestående af forældre i børnehavens Bjørnegruppe som er den kommende skolegruppe.

 

2: Alle forældre inviteres også til en rundvisning på skolen af trivselsrådet. (jan.)

 

3: Børnehaveleder og indskolingsleder laver dagsorden til det fælles bestyrelsesmøde (jan.)

 

4: Der afholdes fælles bestyrelsesmøde (feb/mar)

 

5: Ved udvalgte overleveringssamtaler deltager børnenes forældre (maj/jun)

Der er forældre, der melder sig til at deltage aktivt i et trivselsråd og i arbejdsgruppen

 

Forældrene deltager aktivt i det , som trivselsrådet arrangerer

 

Forældrene kommer, når de bliver inviteret. Eksempelvis til overleveringssamtaler.

 

Praksis og metode fortsætter naturligt de kommende skoleår

Der evalueres i børnehavens forældre- bestyrelse og i skolebestyrelsen på et årligt fælles møde. (Skolen indkalder i feb/mar)
 

I evalueringen overvejes det, hvorvidt målene er nået, om tegnene er nået eller om der evt. er opstået andre tegn undervejs på, at værdigrundlaget er i orden.

Fællesskaber

 

Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber. Den professionelle skal sikre det enkelte barns aktive deltagelse i de fællesskaber de er en del af.

Børnene skal kunne navigere i en ny hverdag, hvor der er forskellige fysiske rammer og nye sociale sammenhænge.

1: Der er to besøgsdage for børnehavebørnene i løbet af foråret, hvor de prøver at få en hel dag i skole og DUS. (maj/juni)

 

2: Når børnene er på besøg får de en ven fra den nuværende 0.klasse, som følger dem på besøgsdagene.

 

3: Børnene inviteres sammen med deres forældre til at komme op på skolen og får deres indskrivningsbevis i juni måned.

 

4: I tilfælde af to klasser, vil børnehaven og skolen i samarbejde dele grupperne, så de bliver mest mulig homogene. Skolen sender klasselisterne ud og varetager kommunikationen, når klasserne er delt. 

 

5. For at vænne børnene til en fremtidig skolegang arbejdes der, i 0. klasse, med holddeling på tværs, en del af dagligdagen (feb. til jun.)

 

6. I børnehaven arbejdes der med, at de to børnegrupper lærer at kende hinanden på tværs før de starter i skolen. 

 

7: Børnehaven kommer med et forslag til skolen om, hvordan grupperne ser ud og den endelige gruppesammensætning laves i samarbejde med skolen. (Omkring 1. juni). 

Både børn og forældre skal kunne færdes hjemmevant i skolens og DUSSENS bygninger

 

Børnene lykkes med at indgå i forskellige arbejdsgrupper i skolen

 

Børn og voksne kender hinandens navne.

Der evalueres i børnehavens forældre- bestyrelse og i skole- bestyrelsen på et årligt fælles møde. (Skolen indkalder i feb/mar)
 

Løbende samtaler mellem voksne og børn omkring forventninger og oplevelser af overgangen til skolen.

 

I evalueringen overvejes det, hvorvidt målene er nået, om tegnene er nået eller om der evt. er opstået andre tegn undervejs på, at værdigrundlaget er i orden.

Professionalisme

 

Det er de professionelles ansvar at inddrage forældrene og skabe rammer for overgangen så den bliver tryg for både børn og forældre.

Vi vil som professionelle medvirker til at inddrage forældre og børn i overgangen fra børnehave til skole og DUS i et ligeværdigt samarbejde

1: Ved at arrangere besøg mellem skole og børnehave.

 

2: Der er lavet en plan for overgangen igennem et samarbejde med børnehave- bestyrelsen og skolebestyrelsen. I den plan indgår afholdelse af overleveringssamtaler mellem skole/DUS og børnehave. Disse samtaler gennemføres blandt andet med udgangspunkt i samtaleark og udfra hvad der er aftalt mellem forældre og børnehaven. 

 

3: Der afholdes som minimum et fælles møde mellem skolens bestyrelse og børnehavens, hvor overgangen evalueres og nye tiltag drøftes.

 

4:Trivselsrådet i bjørnegruppen skal være med til at skabe tryghed blandt forældrene til de kommende skolestartere. Dette gøres ved at arrangere møder og aktiviteter i Bjørnegruppen.

 

5: Skolen/DUS inviterer forældrene til et introduktionsmøde (Juni)

 

6: Børnene inviteres sammen med deres forældre til at komme op på skolen og få deres indskrivningsbevis. 

 

7: I børnehaven afholdes et forældremøde i efteråret, hvor forældrene forberedes på, hvad der fokuseres på det sidste år i børnehaven. Hvad er det eksempelvis forældrene kan gøre for at understøtte udviklingen henimod skolestart. Derudover orienteres også om praktiske oplysninger i forhold til skolestart. Skole-og DUSleder inviteres med.

Hjemmene deltager, når skole, DUS og børnehave inviterer.

 

De professionelle træffer gode valg i det daglige arbejde på baggrund af de afholdte overleveringssamtaler. Eksempelvis ved hensigtsmæssige gruppesammensætninger.

 

Børnene bliver mødt ud fra deres forskellige behov.


 

Der evalueres på en række møder mellem ledelsen i skolen, DUS og børnehave. 

(Børnehaven indkalder i okt., jan. og maj)

 

Løbende samtaler mellem voksne og børn omkring forventninger og oplevelser af overgangen til skolen.

 

I evalueringen overvejes det, hvorvidt målene er nået, om tegnene er nået eller om der evt. er opstået andre tegn undervejs på, at værdigrundlaget er i orden.

Dialog mellem børnehave/skole og forældre.

 

Der skal foregå en ligeværdig dialog mellem de forskellige interessenter.

De forskellige interessenter skal opleve, at de indgår i en ligeværdig dialog

1: Forældrene har gennem bestyrelsen og forældremøder været med til at præge, hvordan overgangen mellem børnehave og skole skal være. (se under punkt helhed og sammenhæng) .

 

2: Der afholdes ca. 3 personalemøder årligt mellem DUS, skole og børnehaven for at vedligeholde den løbende dialog.

 

3: Forældrene skal i løbet af foråret kunne tilgå skolens relevante elektroniske kommunikationskanaler

Alle forældre er oprettet på forældreintra og har prøvet at være logget på.

 

Forældrene ytrer sig, når der afholdes møder

 

Der handles på forslag og ideer fra forældregruppen.


 

Der evalueres på en række møder mellem ledelsen i skole, DUS og børnehave, samt møder i børnehavens forældrebestyrelse og skolebestyrelsen. (Skolen indkalder i feb/mar)
 

 

I evalueringen overvejes det, hvorvidt målene er nået, om tegnene er nået eller om der evt. er opstået andre tegn undervejs på, at værdigrundlaget er i orden.