MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Principper til fremme af trivsel og forebyggelse af mobning samt elevfravær

På Gandrup Skole ønsker vi:

 

… at Gandrup skole er blandt de skoler, der har højest trivsel.

… at man oplever at være en del af et fællesskab

… at Gandrup skole har en systematik omkring elevfravær

 

Tegn:

 • Ny klassedannelse
 • Fælles morgensamling for alle en gang om ugen 
 • At elevrådet arrangerer en trivselsdag hvert år.
 • Alle klasser har en venskabsklasse, hvor der laves mindst 4 fællesarrangementer i løbet af skoleåret.
 • Der laves en trivselsundersøgelse hvert år. Gandrup Skole har lavet en trivselsundersøgelse hvert år siden 2001. I alle klasser udarbejdes opfølgning dertil.
 • Der laves en UVM-undersøgelse hvert 3. år omkring det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Der udarbejdes opfølgning dertil.
 • Inddragelse af elevrådet
 • Når elever har bekymrende elevfravær tages der udgangspunkt i Handlevejledning for bekymrende fraværi Aalborg Kommune og skolens handleplan

 

 

… at alle børn, forældre, medarbejdere og ledelse deltager aktivt i trivselsarbejdet.

… at den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang i et samarbejde mellem børn, forældre, medarbejdere og ledelse.

 

Tegn:

 • Klassens/årgangens trivsel er et punkt på dagsordenen til forældremøderne
 • Trivselsrådene arrangerer trivselsarrangementer
 • Trivselsrådene afholder som udgangspunkt “den gode klasse-møder” mindst 2 gange om året
 • Der er trivselspersoner og inklusionsvejleder, som indgår i direkte interaktion med en enkelt elev eller grupper. Der gives vejledning og sparring til såvel kolleger som forældre
 • Der afholdes trivselsmøde hver uge på skolen, hvor trivselspersonerne, RC-koordinator, sundhedsplejersken, skolepsykolog, ledelsen og evt. inviterede lærere/pædagoger og forældre.
 • Materiale som fx: Dit liv på nettet bliver brugt aktivt i forhold til at håndtere digital mobning.
 • Medarbejderne har et kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning. 
 • Elevernes trivsel sættes på dagsordenen på teammøderne, når det er relevant.
 • Gårdvagtsordningen er en vigtig forebyggende foranstaltning. Der skal være enighed om gårdvagtens opgaver, og denne skal være synlig.
 • Trivselsforumsmøder ca. 8 gange om året med trivselspersonerne, RC-koordinator, inklusionsvejleder, sundhedsplejersken, skolepsykolog, rådgiver fra Familiegruppen, landbetjent, klubmedarbejder, ledelsen og evt. inviterede lærere/pædagoger og forældre deltager.

 

… at der arbejdes på en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden - både fysisk, psykisk og digitalt ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning.

 

Tegn: 

 • På forældremøderne drøftes fælles holdning til de digitale platforme i fritiden
 • Der arbejdes med læringsmateriale fra Aalborg Kommune vedr. netetik og sociale medier på 2., 4., 6. og 8. årgang
 • Ide: De ældste elever underviser yngre i at færdes fornuftigt på nettet. Erfaringen viser, at den bedste måde at lære børn om at færdes på nettet er, når børn underviser børn.
 • Obligatorisk alkoholseminar 6. årgang
 • Obligatorisk rusmiddelseminar 8. årgang

 

… at der arbejdes med en fælles forståelse af:

 • Hvad forstår vi ved trivsel?
 • Hvordan forstår vi en konflikt?
 • Hvad er drilleri?
 • Hvad er mobning?

 

Tegn:

 • Alle klasser snakker om de 4 ovenstående punkter og laver klasseregler hvert år i august. Der følges op på klassereglerne mindst 4 gange om året
 • Klassereglerne hænger i klasserne.
 • Forældrene orienteres om klassereglerne.